Home » O nás » Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD JURTA KLUBU

 

Vážení návštěvníci, Jurta klub (dálen jen JK) vznikl pro vás, vaše rodiny a děti. Cílem klubu je podpořit setkávání rodin, pořádání vzdělávacích, výchovných a jiných aktivit pro všechny věkové kategorie. Jelikož jsme klub malý, rodinného typu, je potřeba dodržovat u nás tyto základní prvky slušného chování tak, aby se u nás líbilo všem, jak minulým, tak i budoucím návštěvníkům.

 

1. V celém areálu JK je přísně zakázáno:

• kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky a manipulavat s otevřeným ohněm,

• přinášet ostré předměty, střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné látky a předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

• vstup se psy a jinými zvířaty

• vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy

• úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení JK i celého okolí včetně zeleně

• znečišťovat prostory JK

• vstupovat na soukromou část pozemku, která je viditelně vyznačena

• dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s předměty a herními prvky včetně hraček, vše důkladně překontrolovat, jsou-li z hlediska hrajících se dětí v pořádku. Pokud nalezne závadu, je dospělá osoba povinna dítěti zabránit v jeho užívání a zároveň urychleně obeznámit lektora či majitele s vadným stavem daného předmětu.

• vstup na namrzlý povrch

• v horkém počasí může být povrch herních prvků rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku, dohlížející dospělá osoba je povinna překontrolovat teplotu povrchu a případně dítěti vstup zakázat.

Dále je přísně zakázáno:

• lézt či se zavěšovat na dřevěnou konstrukci jurty

• znečistit plátno na stěnách či ho jakýmkoliv způsobem poničit, pokud se tak stane, je zákonný zástupce povinen uhradit vzniklou škodu

• konzumace vody z vodovodu, tato voda je pouze užitková, vodu nepoužívejte ani k omytí nádobí určeného pro přímou konzumaci pokrmů, ani k čištění zubů apod.

• obsluhovat krbová kamna a oheň v nich

2. Vstup do jurty je z hygienických důvodů možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.

3. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.

4. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození JK nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

5. Zamezte dětem přístup k rozpáleným kamnům, pohození hraček na kamna. Dbejte zvýšené opatrnosti v těsné blízkosti rozpálených kamen.

6. V případě požáru je každá přítomná osoba povinna co nejrychleji oheň uhasit hasícím přístrojem a volat hasiče 150.

7. Do JK mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste sebou lékařské potvrzení z alergologie!

8. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu jeho pobytu v JK.

9. Do jurty je přísně zakázáno nosit jídlo a pití – platí pro děti i rodiče. Jídlo je možné dítěti připravit a ohřát v místnosti k tomu určené.

10. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na dosah dětem. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.

11. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC. Děti přebalujte pouze na k tomu vyhrazeném přebalovacím pultu. Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše vedle přebalovacího pultu.

12. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.

13. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí.“ Dejte pozor, aby Vaše dítě neublížilo jinému.

14. Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení tzv. služební maminky, či lektora, která nese zodpovědnost za provoz JK. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

15. Návštěvníci se zavazují docházet na kurzy, akce a přednášky včas.

16. Vstup na pozemek i do přináležejících prostor areálu JK je na vlastní nebezpečí.

17. Škody způsobené na majetku či na okolí JK se návštěvník zavazuje uhradit v plné výši pořízení nového předmětu či zeleně. Za děti v tomto směru zodpovídá dohlížející osoba.

18. Za bezpečnost a zdraví dítěte v JK odpovídá rodič nebo doprovázející osoba (platí pro celou budovu jurtu, zázemí jurty, přilehlou zahradu a vozovku)! Neponechávejte své dítě bez dozoru!

19. Do společných prostor prosím nevnášejte své hračky, pastelky, nůžky pokud se nejedná o pomůcky k pořádané akci či kurzu.

20. Každý návštěvník JK je povinen řídit se ustanovením návštěvního řádu a řídit se pokyny správce, majitele, lektora či osoby vykonávající dozor. Dále jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, udržovat pořádek a chovat se tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svou i ostatních.

 

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158
Hasiči 150

 

Provozovatel Jurta klubu: Veronika Kropáčková, 702 411 822, Na Vydrholci 576, 190 11 Praha Běchovice

 

V Praze dne 20. srpna 2013